Hus och mynt som balanseras på en träkloss

Marknadsanalys

Med Evidens marknadsanalys får du förståelse för vilken efterfrågan och vilka villkor som präglar en region, en kommun, en stadsdel eller en specifik fastighet.

Allt börjar med en marknadsanalys

I nästan samtliga av våra uppdrag gör vi först en marknadsanalys. Därefter går vi vidare med strategier eller med att utveckla processer om behovet finns. Med kunskapen i en marknadsanalys som grund underlättas beslutsprocessen och samhällsbyggnadsaktörer ska kunna fatta kloka beslut.

Ofta handlar det om att ta reda på hur betalningsviljan bland hushåll eller företag ser ut nu och i framtiden. Med den kunskapen blir det enklare att uppskatta hyresnivåer och bostadspriser.

Marknadsanalys för bostäder

I vårt arbete med marknadsanalyser översätter vi den makroekonomiska utvecklingen och de villkor som råder på den lokala marknaden till tydliga beslutskriterier för våra kunder. Fakta om tillväxt, marknad, kunder, priser och andra omvärldsförändringar tolkas, förädlas och bearbetas. Vi använder dels verktyg och metoder som vi själva utvecklat men tillämpar också generella metoder och verktyg.

Byggnader i västra hamnen under solnedgång
Glasvasen i Malmö

Marknadsanalys för kontor

Vi genomför regelbundet analyser av kontorsmarknaden. Ofta handlar det om att analysera marknadsvillkoren för att utveckla nya kontor alternativt investera i befintliga. Analyserna utgår ifrån de grundläggande villkoren på marknaden: hur utvecklas efterfrågan på kontor och vilka hyres-, vakans- och avkastningsnivåer finns och kan förväntas finnas på den lokala marknaden?

Marknadsanalys för bostäder

Ortsanalys bostadsmarknad

En analys av den lokala bostadsmarknaden är värdefull för dig som planerar nyproduktion eller som behöver mer kunskap om bostadsmarknaden i en planeringsprocess.

Aktörer inom bostadsproduktion, projektutveckling eller bygg får en bra bild av vilka möjligheter som finns – för att etablera en produktionsvolym på en lokal marknad eller bedöma lönsamheten i enskilda potentiella projekt.

För aktörer inom kommunal stadsplanering skapas värdefull information i arbetet med bostadsförsörjningsprogram eller med att identifiera effektiva planstrategier.

Prissättning av nyproducerade bostäder

När man ska ta beslut om markförvärv eller utformning och slutlig projektering av ett nyproduktionsprojekt krävs en analys av marknadsvillkor och efterfrågan på bostäder på den aktuella platsen. Det gäller både småhus, bostadsrätter och hyresbostäder. Ofta är den övergripande frågan: Vilken typ av bostäder optimerar projektets intäkter?

Vi gör bedömningar av en genomsnittlig prisbild för det aktuella projektet samt för varje bostadsstorlek för sig. Vi analyserar prisskillnader mellan bostäder i olika lägen och med olika förutsättningar såsom exempelvis utsikt, utformning och balkonger. 

Prisprognoser för bostäder

Evidens tar löpande fram nya prisprognoser för lokala bostadsmarknader. Prognoserna omfattar både storstadsmarknaderna och de flesta regionala bostadsmarknaderna i landet.

Våra prognoser sträcker sig oftast tre år fram i tiden och innehåller flera olika scenarier. Med hjälp av våra modeller kan vi också tillsammans med dig ta fram anpassade scenarier, som i form av olika riskanalyser. Då kan vi även analysera effekter på bostadspriser av ändrade räntor, ett kraftigt börsfall eller andra extrema händelser i ekonomin.

Målgruppsanalys

Med hjälp av en målgruppsanalys blir det möjligt att anpassa projektets utformning ännu bättre, vilket underlättar beslut om en optimal lägenhetsfördelning. Samtidigt bidrar kunskap från en målgruppsanalys till en effektiv marknadsföring – som kan riktas in på den mest relevanta målgruppen.

Målgruppsanalysen svarar på vilken typ av hushåll som med största sannolikhet attraheras av nyproducerade bostäder på en specifik plats. Analysen visar exempelvis varifrån inflyttare kommer, hur de bodde innan, hur familjestrukturen ser ut, vilka åldersgrupper som attraheras och vilka inkomster dessa hushåll har.

Marknadsdjup

Analyser av marknadsdjup är värdefulla för att ta redan på hur många nya bostäder en lokal marknad kan absorbera under en viss tidsperiod, givet normala nyproduktionspriser eller nyproduktionshyror.

  • Med en analys av marknadsdjupet skapas en god bild av hur omfattande konkurrensen är, vilket i sin tur kan påverka beslut om tidsplanering, prissättnings- och försäljningsstrategier.
  • Om utbudet av nya bostäder överstiger marknadsdjupet uppstår en konkurrensmarknad. Då gäller särskilda villkor för prissättning och det uppstår risker för lägre säljtakt för nya bostäder.

 

Marknadsanalys för kontor

Kontorsmarknadsanalys

I en kontorsmarknadsanalys tar vi reda på marknadsvillkoren för att utveckla nya kontor, eller investera i befintliga. Analysen används framför allt av fastighetsbolag och investerare som står inför olika portföljbeslut, transaktionsprocesser eller behöver en beskrivning av marknaden i prospekt och årsredovisningar.

För aktörer inom offentlig sektor kan analysen användas inom regional planering och stadsutveckling för att avgöra var man kan planera för nya kontor som möter en rimligt stark och långsiktig efterfrågan.

I kontorsmarknadsanalysen tar vi reda på ett områdes framtida marknadsposition och attraktivitet. Vi kan även bedöma effekter av exempelvis ny infrastruktur och annan stadsutveckling.

Prognoser för kontorshyror, vakanser och avkastningskrav

Dessa prognoser är relevanta för fastighetsägare, investerare och institutionella aktörer med större fastighetsportföljer. Du kan få ett försprång i hur marknaden förändras och hur olika risker och avkastningsnivåer påverkas. Denna kunskap är ofta användbar i allt från konkret uthyrningsarbete till beslut om hur fastighetsportföljen bör allokeras och sättas samman.

Relaterade uppdrag

tjanster-singel-CTA

Vill du veta mer om Marknadsanalys?

Vi berättar gärna mer om vårt affärsområde Marknadsanalys. Maila direkt via länken till höger.