Fotografiska

På uppdrag av Stockholms Hamnar AB genomförde Evidens under 2008 en fastighetsutvecklingsprocess för Stora Tullhuset, Stadsgården. Processen syftade till att i samarbete med Stockholms Hamnar identifiera och värdera möjliga alternativ för utvecklingen av den då tomställda fastigheten.

Med utgångspunkt från stadens målsättningar, rådande marknadsvillkor, en omfattande omvärldsanalys och byggnadens fysiska förutsättningar togs ett preliminärt koncept fram. Konceptet innebar en satsning på publik museiverksamhet i kombination med kontor för kreativa verksamheter och restaurant. De ekonomiska villkoren klargjordes genom analys av affärsplaner för potentiella hyresgäster och översiktliga kalkyler. Styrkor och svagheter prövades i en SWOT-analys. Processen resulterade i en affärsplan med basen i väl definierade mål och fakta, kring förutsättningar och villkor för en framtida utveckling.

I maj 2010 slog Fotografiska upp portarna för sin verksamhet i det gamla tullhuset och succén var ett faktum. Redan under sitt första verksamhetsår tilldelades museet Stora Turismpriset. Samtidigt har uthyrningen av kontoren varit mycket framgångsrik. Slutresultatet är alltså väl i linje med den valda strategin!


Relaterade uppdrag