Rapportframsida: Höghus mot blå himmel med moln

Under senare år har ett antal olika statliga stöd riktats mot kommunerna och kommunala bolag. Det gemensamma syftet med de olika stöden från statens sidan har varit att bidra till ett ökat bostadsbyggande. Evidens har på uppdrag av SKL utvärderat 7 olika bostadsstöd.

Utvärderingen visar att det finns ett mycket svagt samband mellan utbetalt investeringsstöd till reguljära hyresbostäder och bostadsefterfrågans styrka i olika kommuner. Det gäller oavsett om efterfrågans styrka mäts som befolkningstillväxt, boendekostnader eller förändringen av antalet invånare per bostad. Endast en liten del av stödet har kanaliserats till de centrala delarna av storstadsregionerna, med undantag av Malmö.

Utvärderingen har genomförts genom analys av beviljade stöd i förhållande till villkoren på de lokala bostadsmarknaderna. Dessutom baseras utvärderingen på enkätsvar på frågor om stöden från företrädare för kommunala bolag och kommuner. Frågorna har fokuserat på de olika stödens effekter, måluppfyllelse och villkoren för ansökan om stöd.

De stöd som utvärderats är:

  • Investeringsstöd till nya hyres- och studentbostäder
  • Stöd för att anordna och tillhandahålla bostäder för äldre personer
  • Stöd för renovering och energieffektivisering i vissa bostadsområden
  • Statsbidrag till kommuner för ökat bostadsbyggande
  • Stöd för att främja hållbara stadsmiljöer
  • Avhjälpande av föroreningsskador och statligt stöd för sådant avhjälpande
  • Stöd för innovativt och hållbart byggande av bostäder

Följ länken nedan för att läsa mer.


Andra publikationer