Platinan

I Göteborg pågår en omfattande stadsutveckling. Inom det som kallas Centralenområdet planeras för 2 000 nya bostäder och cirka 16 000 nya arbetsplatser, sammanlagt ca 450 000 kvm. En av nyckelaktörerna i området har möjlighet att, efter rivning, uppföra omkring 100 000 kvm inom kvarteren Platinan och Kromet.

Under våren 2015 fick Evidens i uppdrag att ta fram en strategi för utvecklingen av Platinan och Kromet med syfte att skapa ett så attraktivt område som möjligt utifrån de kriterier som ställdes upp. Projektet drevs enligt Evidens stadsutvecklingsprocess. Arbetet inleddes med en omfattande marknadsanalys avseende såväl kontor och bostäder, som handel och hotell.

Ett antal utvecklingsscenarier ställdes upp, där scenarierna skilde sig åt såväl avseende den fysiska utformningen som innehållsmässigt. Med syfte att tydliggöra påverkbara styrkor och svagheter samt möjligheter och hot i marknad och omvärld genomfördes SWOT-analyser av scenarierna. Dessa kompletterades med stadskvalitetsanalyser för att undersöka hur attraktiviteten i uppdragsgivarens befintliga och tillkommande bestånd påverkas av olika innehåll. För att ytterligare utvärdera och jämföra de olika scenarierna och koncepten gjordes jämförande kalkyler. Processen resulterade i en strategi med basen i väl definierade mål och fakta kring förutsättningar och villkor för utvecklingen.

Illustration: EG Architects


Relaterade uppdrag