Tuletornen

Vad händer med bostadspriserna, byggkostnader, byggrättsvärden och marknadsdjup?

När bostadspriserna faller samtidigt som byggkostnaderna ökar, minskar lönsamheten för bostadsutvecklare. I många fall blir priserna lägre än produktionskostnaderna vilket betyder att projekten inte längre är ekonomiskt försvarbara. Resultatet blir stoppade projekt, uteblivna byggstarter och ett kraftigt fall i bostadsbyggandet.

Evidens beskriver de förändrade villkoren. Inledningsvis diskuteras kort utsikterna för prisutvecklingen på bostadsmarknaden. Därefter diskuteras vad som troligen kan komma att ske med byggkostnaderna det närmaste året. Med utgångspunkt från utsikter för bostadspriser och byggkostnader kan i ett tredje steg slutsatser dras om hur byggrättsvärden kan förväntas utvecklas. Slutligen diskuteras effekter på marknadsdjupet för nya bostäder.

Läs hela inlägget här.


Andra publikationer