Stor pil som pekar åt vänster bestående av små pilar som pekar åt höger

En kritisk analys av 10 centrala påståenden från Riksbanken och Finansinspektionen

Rapporten diskuterar sakligheten i ett antal uttalanden om bostadsmarknaden och hushållens skuldsättning från ledan­de företrädare för Finansinspektionen och Riksbanken. Syftet är att bidra till en mer nyanserad bild av bostadsmarknaden och hushållens skuldsättning, än den bild som tecknats av företrädare för dessa myndig­heter. Bakgrunden är att myndigheterna, med politiskt stöd, fattat beslut om att införa olika typer av åtgärder i syfte att begränsa skuldtillväxten i hushållssektorn. Sådana åtgärder får effekter på bostads­marknaden och olika hushålls möjligheter att förvärva en bostad. Omotiverade åtgär­der som försvårar bostadsfinansieringen för hushåll och byggföretag kan få bety­dande negativa effekter för både svensk tillväxt och för enskilda hushålls välfärd och valmöjligheter på bostads- och arbets­marknaden.

Rapporten är utgiven av Veidekke men utredningsarbetet har i huvudsak gjorts av Evidens. Det övergripande syftet med rapporten är att uppmuntra politiker, media, forskare och allmänhet till en kritisk analys av effekterna av införda kreditrestriktioner men också av ett antal av de påståenden som regelmässigt görs av Riksbanken och Finansinspektionen.

Följ länken nedan för att läsa mer.


Andra publikationer