Studentbostäder

En stor fastighetsaktör gav Evidens i uppdrag att analysera efterfrågan på nyproducerade studentbostäder i landets större universitets- och högskoleorter. Analysen sattes sedan in i ett strategiskt sammanhang där frågan var om företaget skulle producera och förvalta nya studentbostäder själv eller endast upplåta mark till externa aktörer.

I uppdraget ingick att bedöma hur stora volymer nyproducerade studentbostäder som skulle kunna tillföras respektive marknad i olika lägen och samtidigt möta studenternas betalningsvilja. Denna analys var central eftersom behovet av nya studentbostäder tillsynes är stort men efterfrågan med hänsyn till köpkraft är mer begränsad för studenter. Jämförelser med utbudet av små lägenheter och boendeutgifter för dessa på den reguljära bostadsmarknaden genomfördes.

Just studenternas preferenser för olika boendealternativ och betalningsvilja för olika typer av studentbostäder, inklusive olika lägen, studerades särskilt noga med hjälp av så kallad Stated Preference-teknik. Tekniken innebär att olika bostadskvaliteter beskrivs och auktioneras ut till respondenterna. På så sätt kan man identifiera efterfrågekurvans lutning och därmed efterfrågan och risker vid olika hyresnivåer.

Ett stort antal studenter intervjuades om sin hushållssituation, sina preferenser vad gäller val av bostad under studietiden och sin betalningsvilja för olika boendealternativ.

Med hjälp av data om nuvarande och framtida antal studenter kunde efterfrågan i form av både volymer och hyresnivåer som medger nyproduktion till företagsekonomiskt rimliga villkor beräknas.


Relaterade uppdrag