Villaområde från ovan

Det förs en omfattande debatt om de svenska bostadsprisernas utveckling och om hushållens skuldsättning. I debatten om bostadspriser och skulder finns en viktig variabel som inte kunnat analyseras på grund av att data saknats. Det rör hushållens förväntningar på bostadsmarknaden, framförallt vad gäller den framtida prisutvecklingen.

I samband med nobelfestligheterna i Stockholm i december 2013 svarade ekonomipristagaren Robert Shiller på frågan om hur han såg på de svenska bostadspriserna:

– Jag tror att människor här i Sverige har en illusion om att stigande priser är en långsiktig trend, det påminner mer om en bubbla (Svenska Dagbladet 2013).

Den grundläggande frågan är om han har rätt? Har svenska hushåll, liksom amerikanska hushåll år 2003, orealistiska förväntningar på bostadsmarknaden och framtida prisutveckling?

För att svara på frågan genomför Evidens regelbundet en omfattande enkätundersökning bland hushåll i storstadsregionerna. Den första undersökningen genomfördes genom att under juni månad 2014 tillfråga 1 200 hushåll om deras uppfattning om bostadsmarknaden och förväntningar på prisutvecklingen. Frågorna utformades efter förlaga av Cases och Shillers frågor i uppsatsen ”Is there a bubble in the housing market”, från år 2004. Den övergripande slutsatsen av undersökningen var att hushållens förväntningar föreföll vara realistiska:

1. Hushåll i Stockholmsregionen köper primärt en bostad för att bo i den, spekulationsköpen är hittills få.

2. Hushållen och Riksbanken hade samma förväntningar på bolåneräntorna på kort sikt, men på 5-10 års sikt trodde både hushållen, marknaden och bolåneinstituten på lägre bolåneräntor än Riksbanken.

3. Hushållen trodde att bostadspriserna ska fortsätta öka som en följd av en förbättrad konjunktur. På fem års sikt förväntades en prisutveckling i löpande priser på drygt 5 procent, vilket kan ställas i relation till att de totala disponibelinkomsterna i löpande priser i Stockholms stad som uppgick till i genomsnitt drygt 6 procent per år mellan 2005 och 2012. På fem års sikt förväntades en genomsnittlig inflation på ca 2,5 procent, så den genomsnittliga reala bostadsprisökningen under de närmaste 5 åren förväntades bli ca 2,5 procent. Knappast orealistiskt?


Relaterade uppdrag