Bäckaslöv

Bäckaslöv är ett av Växjös största stadsutvecklingsprojekt på sammanlagt 80 ha. Stadsdelen har ett attraktivt läge med direkt anslutning till såväl stadens befintliga utbud som tillgång till natur och vatten. Bäckaslöv planeras innehålla en mix av bostäder, handel, kontor och service.

Evidens fick under 2017 i uppdrag att stötta kommunen med marknadsanalyser och ekonomiska genomförandevillkor med syfte att skapa en framgångsrik marktilldelningsprocess för att säkerställa att ”rätt” aktörer tilldelades mark så att området kunde utvecklas till den attraktiva stadsdel som eftersträvades. Byggnationen av etapp 1 pågick och de första hyresgästerna hade flyttat in. Arbetet med etapp 2 hade påbörjats och detaljplanen förväntades vinna laga kraft inom kort. Planen innehöll uppemot 100 000 kvm kommersiella lokaler (handel och kontor) samt ca 1 000 bostäder och ny grundskola.

Uppdraget innefattade bland annat en omfattande analys av Växjös tillväxtvillkor, bostadsmarknad, uppföljning av sysselsättningsutvecklingen i kontorsbranscher samt näringslivets utveckling, för att utvärdera möjligheten att bygga kontor och andra kommersiella lokaler. Effekter av stadsutveckling, dvs vilken betydelse bostads- respektive kontorsetableringar har på utbudet av urbana verksamheter studerades i olika scenarier. Avslutningsvis gjordes översiktliga kalkyler för utvecklingen samt baserat på dessa rekommendationer för den fortsatta utvecklingen.

Resultatet har utgjort beslutsunderlag för såväl interna arbetsgrupper som kommunstyrelsen inför beslut om bl a den fortsatta utvecklingen av området.


Relaterade uppdrag