NSI

Med hjälp av en stadsmiljöenkät i Göteborgsregionen har de olika stadsdelarnas upplevda stadskvaliteter undersökts. Hushållen fick svara på frågor om hur de uppfattade stadsmiljön i olika delar av Göteborg.

För att förstå vilka faktorer som påverkar helhetsbedömning av stadsmiljön har enkätsvaren analyserats med en multipel regressionsanalys. Svaren har vägts samman till ett betygsindex, kallat Nöjd Stadsmiljö Index, NSI.

Analysen visar att det är fyra faktorer som förklarar hur nöja göteborgarna är med stadsmiljön:

  • Attraktiviteten i gatumiljön
  • Trevligt och tryggt att gå
  • Förekomst av blandade hushåll
  • Utbud av sällanköpsvaror

Resultatet visar att stadsdelar som värderas högt i enkäten generellt också har höga bostadspriser, vilket visar på att bostadspriser också är en fungerade skattning av stadsdelarnas attraktivitet.

Studien ingick som en del i en större studie; Värdeskapande stadsutveckling - Stadskvalitetstudie i Göteborg.


Relaterade uppdrag