Källby reningsverk

Lunds kommun och VA SYD genomförde under 2015/2016 en gemensam studie som underlag för politiskt beslut om lokalisering av framtida rening av avloppsvatten från Lund. Som del i detta arbete efterfrågades en samhällsekonomisk analys av fyra olika scenarier. Evidens fick i uppdrag av kommunen att genomföra uppdraget.

Bakgrunden var att Källby reningsverk förväntades nå sitt kapacitetstak 2023 och att reningskapaciteten måste förstärkas tills dess. I området planerades samtidigt för utbyggnad av fyrspår mellan Malmö och Lund med tillskapande av en ny station. Därmed fanns möjlighet att bygga en ny stadsdel med bostäder, service och kontor. Den befintliga reningsanläggningen krävde ett skyddsavstånd gentemot bostäder på ca 500 m. Med en ny modern anläggning skulle skyddsavståndet kunna minskas betydligt. En annan möjlighet var att flytta reningsverket och pumpa vattnet till ett helt nytt läge.

Mot denna bakgrund hade kommunen och VA SYD identifierat fyra olika möjliga utvecklingsscenarier. Evidens uppdrag bestod av att med utgångspunkt i Lunds tillväxtvillkor och baserat på kvalificerade marknadsanalyser för bostäder, kontor, handel/service, tydliggöra de ekonomiska förutsättningarna för respektive scenario. Syftet var att identifiera det scenario som gav så bra ekonomi som möjligt i kombination med en stadsutveckling i linje med stadens önskemål samt att hitta en finansieringsmodell med flera aktörer som skulle kunna vara med och bidra till finansieringen.

Resultatet har utgjort beslutsunderlag för såväl interna arbetsgrupper i både Lunds kommun och inom VA SYD, samt för kommunstyrelsen inför beslut om den framtida utvecklingen. Politikerna fattade slutligen beslut om en flytt av reningsverket till Malmö.


Relaterade uppdrag