Sergels torg

I diskussionen om bostadsbyggandet i Sverige utgår ofta debatten från vad som brukar benämnas "bostadsbehov". Men eftersom behov av nya bostäder och efterfrågan inte är samma sak har Evidens utvecklat en metod för att beräkna marknadsdjupet, dvs antalet bostäder som kan efterfrågas vid en viss prisnivå på en given marknad. Med efterfrågan menas den "köpkraftiga efterfrågan", dvs det antal bostäder som hushållen har förmåga att finansiera, antingen som ägda eller hyrda bostäder, till gällande marknadspriser och hyresnivåer i nyproduktionen.

Marknadsdjupet kan beräknas med utgångspunkt från data om hushållens inkomster, preferenser för olika typer av boende, flyttfrekvens och upptagningsområdets utbredning. Vid beräkning av marknadsdjup för bostadsrätter är första steget att verifiera bilden av upptagningsområdet för nya bostäder, vilket görs med hjälp av en målgruppsanalys. Nästa steg är att beräkna antalet hushåll i upptagningsområdet som har tillräckliga inkomster för att kunna efterfråga nyproducerade bostäder. Detta ger en skattning av bruttomarknadens storlek, dvs hur många hushåll som har förmåga att efterfråga en ny bostadsrätt i det aktuella läget. Avslutningsvis bestäms den tillgängliga marknadens storlek, nettomarknaden, genom att tillämpa uppgifter som beskriver flyttfrekvenser och information om hushållens preferenser för olika boendeformer. Detta ger det antal bostäder som marknaden kan och önskar efterfråga årligen i den specifika marknaden. Marknadsdjup för hyresrätter och äganderätter kan beräknas på motsvarande sätt.

Metoden för beräkning av marknadsdjup utvecklades av Evidens inom ramen för den statliga utredningen Ett gemensamt bostadsförsörjningsansvar, SOU 2018:35. Evidens har applicerat metoden för beräkningar av marknadsdjup för såväl specifika projekt som hela kommuner eller regioner.

På uppdrag av Region Skåne och Sveriges Byggindustrier har Evidens exempelvis beräknat den köpkraftiga bostadsefterfrågan i Skåne med denna metodik. Resultatet blev en bostadsefterfrågan på ca 5 800 nya bostäder per år, exklusive specialbostäder.


Relaterade uppdrag