Hustak

Evidens har på uppdrag av Sveriges byggindustrier analyserat effekterna av ett skuldkvotstak på 600 procent av disponibel inkomst.

I det första avsnittet analyseras risker för ett kraftigt boprisfall. I det andra avsnittet analyseras hushållens motståndskraft mot höjda räntor och/eller kraftigt boprisfall. Analysen visar att hushållen är mycket motståndskraftiga mot både boprisfall och stigande räntor.

Ett skuldkvotstak kan antas innebära att fler hushåll inte kan äga, utan måste hyra sin bostad. I avsnitt tre diskuteras skillnader i konsumtion mellan bostadsägare och hyresgäster. Data visar att framförallt boendet i nyproducerade hyresbostäder ger ett lägre konsumtionsutrymme än boendet i ägda bostäder.

I det avslutande kapitlet analyseras samhälleliga kostnader och intäkter av ett skuldkvotstak. Slutsatsen är att kostnaderna för ett skuldkvotstak överstiger intäkterna.

Följ länken nedan för att läsa mer.


Relaterade uppdrag