Rapport: Så bryter vi boendesegregationen

Effekter av ändrat bostadsutbud i utsatta områden

Evidens har på uppdrag av Veidekke och HSB tagit fram en rapport som undersöker sambanden mellan den socioekonomiska utvecklingen i socioekonomiskt segregerade bostadsområden och bostadsutbudet. Frågan som ställs i rapporten är om bostadsutbudets struktur påverkar den socioekonomiska utvecklingen i ett område och i vilken utsträckning den socioekonomiska utvecklingen kan stärkas om bostadsutbudet breddas. En sådan breddning kan ske genom att fler upplåtelseformer, bostadstyper och bostadsstorlekar tillförs.

Syftet med rapporten är att bidra till en utvecklad diskussion om hur planering och bostadsutveckling kan bidra till att minska de problem som skapas av en tilltagande boendesegregation.

För att undersöka bostadsutbudets betydelse för boendesegregationen och den sociala utvecklingen analyseras socioekonomiska effekter i ett antal områden vars bostadsutbud förändrats under de senaste åren. Jämförelser görs med närliggande liknande miljöer men där bostadsutbudet inte förändrats. Den grundläggande frågan är om det går att påvisa att en förändring av bostadsutbudet har positiva effekter på den socioekonomiska utvecklingen. Resultaten tyder på att bostadsutbudet kan påverka den sociala utvecklingen i ett utsatt område. I flera av de miljöer där bostadsutbudet breddats har den socioekonomiska utvecklingen varit mer positiv än i jämförelsemiljöerna med oförändrat bostadsutbud.

Rapporten avslutas med en kort diskussion om behov av en fokuserad kommunal mark- och planpolitik och lyfter även behov av en utveckling av den statliga bostadspolitiken för att möjliggöra en breddning av bostadsutbudet i fler socioekonomiskt segregerade bostadsområden.

Följ länkarna nedan för att ta del av mer.


Andra publikationer