Lidingöhem

Evidens har på uppdrag av Lidingö stad utrett och beskrivit konsekvenser av olika handlingsalternativ rörande stadens ägande av Lidingöhem. Syftet var att ge en så allsidig belysning som möjligt av de olika alternativen som underlag för fortsatt politiskt ställningstagande. De alternativ som undersöktes var:

  • Att behålla ägandet i Lidingöhem på samma sätt som hittills
  • Att behålla ägandet men utveckla bolagets verksamhet
  • Att sälja delar av Lidingöhem
  • Att sälja hela företaget

Under utredningen har ett antal olika effekter av ett förändrat ägande av Lidingöhem analyserats. De två viktigaste analysområdena har omfattat:

  • Ekonomiska konsekvenser av att äga eller sälja företaget, inklusive vilka möjligheter staden har att ta ut utdelning från företaget enligt gällande lagstiftning.
  • Lidingöhems roll och betydelse för stadens möjligheter att leva upp till det bostadsförsörjningsansvar som följer av gällande lagstiftning, främst socialtjänstlagen.

Det har inte varit Evidens uppgift att väga dessa värden mot varandra eller värdera dem efter betydelse. Men med faktabeskrivning och underlättas ett ställningstagande i en i grunden komplicerad och viktig frågeställning.

Följ länken nedan för att läsa mer.


Relaterade uppdrag