Domstol

Överklagandeprocessen för detaljplaner tar allt längre tid

Erfarenheten hos många aktörer inom samhällsbyggnad är att överklagande av detaljplaner är omfattande och att ledtiderna ökar. På uppdrag av Sveriges Kommuner och Regioner, Byggföretagen och Fastighetsägarna har Evidens tagit fram denna rapport för att kasta ljus på denna fråga. Hur ser överklagandet inom planprocessen ut i Sverige – hur stor är omfattningen och effekterna?

Efter analys av domstolarnas handläggning av överklagade detaljplaner kan vi konstatera att de tyvärr tar allt längre tid, vilket skapar osäkerhet och ökade kostnader. I slutändan leder det till att färre bostäder byggs och att fler människor utestängs från bostadsmarknaden. Nästan varannan bostad överklagas med betydande förlängning av samhällsbyggnadsprocessen som följd – ofta ett år eller mer. Detta trots att den absoluta majoriteten av överklagade detaljplaner står sig i högre instans. I de fall detaljplaner behöver göras om är det mycket sällan på grund av felaktiga avvägningar i planarbetet avseende exempelvis påverkad utsikt eller ökad trafik. Vår rapport visar att det ofta är utredningar och underlag som bedömts otillräckliga eller formaliafel som leder till att detaljplaner faller, trots att mängden planunderlag ökat kraftigt på senare år. Planprocessen i sig tycks alltså ha blivit så komplicerad att det blivit alltför svårt att göra rätt.

 

Läs hela rapporten nedan.


Andra publikationer