Stadsbild kvällstid reflexteras i galskula

För att få större kunskap om hur efterfrågan på nyproduktion av både bostäder och verksamhetslokaler i Gävle kan antas utvecklas det närmaste decenniet har Evidens fått i uppdrag av Gävle kommun att genomföra en analys av tillväxtvillkor, bostadsmarknadens efterfrågan, prisutveckling och byggande, samt behov av verksamhetsmark. 

Bakgrunden är Gävle kommuns offensiva planer på bostadsbyggande och verksamhetsmark, som till stor del bygger på ett avtal med staten inom Sverigeförhandlingen. Enligt avtalet ska Gävle kommun planera en stadsomvandling av Näringen till en hållbar stadsdel med 6 000 bostäder till år 2040, och planera ett stort logistik- och verksamhetsområde. I gengäld investerar staten i dubbelspår och nya dragningar av järnvägarna genom staden, ny regional tågstation och flytt av godsbangården.

Syftet med denna rapport är att den, genom att klarlägga fakta och diskutera orsak- och verkanssamband mellan tillväxtvillkor och efterfrågan på såväl bostadsmarknaden som på verksamhetsmark, ska kunna utgöra ett kunskapsunderlag. Frågeställningarna är dock både omfattande och komplexa och rapporten utgör därför inte något heltäckande kunskapsunderlag. Träffsäkra förutsägelser om framtiden är dessutom notoriskt svåra att göra och prognoser är alltid mer eller mindre osäkra. Inom flera av rapportens områden och frågeställningar krävs därför fördjupad analys för fortsatt strategiarbete och beslutsfattande. Men förhoppningen är att rapporten, trots osäkerhet och långa tidsperspektiv, kan bidra till en mer fokuserad diskussion och debatt genom att förmedla en faktabaserad bild av några av de mer centrala nuvarande och framtida tillväxtvillkoren och av förutsättningarna på bostadsmarknaden i Gävle.

Följ länkarna nedan för att läsa mer.


Andra publikationer