Barnkonsekvensanalys

Barn har inte samma möjlighet som vuxna att delta i dialoger vid planprocesser. Ett verktyg som kan användas för att lyfta barnens perspektiv och säkerställa att miljön blir trygg och inbjudande för barn är en barnkonsekvensanalys.

Evidens genomförde under sommaren 2019 en barnkonsekvensanalys för ett bostadsutvecklingsområde i södra Stockholm. Med utgångspunkt i lagstiftning och barnkonventionen, som blir lag den 1 januari 2020, analyserade Evidens barnperspektivet med syfte att säkerställa en positiv utveckling för barn i olika åldrar. Med hjälp av intervjuer, platsbesök, och andra utredningar kartlade Evidens de faktorer som påverkar barn mest och analyserade vilka positiva och negativa effekter den nya detaljplanen får för barn. Avslutningsvis presenterades åtgärdsförslag för att förbättra det nya området ytterligare ur ett barnperspektiv.


Relaterade uppdrag