Västra hamnen

Det råder enighet om att hög rörlighet på bostadsmarknaden är positivt. Med hög rörlighet finns förutsättningar för hushåll att smidigt anpassa sitt boende efter nya behov och förutsättningar. Också ur ett samhällsekonomiskt perspektiv är rörlighet på bostadsmarknaden gynnsamt. Effektiva matchningsprocesser på arbetsmarknaden förutsätter att hushåll kan flytta till studier och arbete, vilket gör att den ekonomiska tillväxten gynnas av rörlighet på bostadsmarknaden.

 

Vid nyproduktion av bostäder skapas flyttkedjor när hushåll som flyttar till nyproduktionen lämnar sina tidigare boenden. Även om nyproducerade bostäder normalt är dyrare än äldre bostäder får på så sätt hushåll med normala eller lägre inkomster möjligheter att hitta en mer passande bostad i någon av bostäderna som frigörs i flyttkedjan. Däremot råder det delade meningar om vilka effekter flyttkedjor egentligen har när det gäller vilka hushåll som gynnas. I debatten har bland annat framförts invändningen att hushåll med lägre inkomster inte kan dra fördel av flyttkedjorna. Det finns också en diskussion om hur olika metoder att studera effekter av flyttkedjor påverkar resultaten och om redan genomförda studier av effekter av flyttkedjor har varit alltför begränsade för att resultaten ska vara tillförlitliga.

Evidens har på uppdrag av Region Skåne genomfört en omfattande studie av flyttkedjor till följd av nyproduktion av ett stort antal bostäder – i flera geografiska områden i Skåne, i olika lägen inom områdena och med olika upplåtelseformer och bostadsstorlekar. Med ett stort antal bostäder, med stor variation i både lägesegenskaper och bostädernas egenskaper, är förhoppningen att studien kan bidra till att komplettera tidigare studier och nyansera slutsatser om rörlighetseffekter av flyttkedjor till följd av nyproduktion. Rapporten studerar effekter av flyttkedjor till följd av nyproduktion av bostäder i Skåne län. Några huvudsakliga slutsatser är att:

  • Nyproduktion av större bostäder ger högre rörlighet än nyproduktion av små bostäder
  • Nyproduktion av hyresrätter frigör en högre andel hyresrätter i flyttkedjan och unga vuxna deltar i högre utsträckning i flyttkedjor till följd av nyproduktion av mindre bostäder
  • Även den dyraste nyproduktionen genererar flyttkedjor som i flyttkedjan involverar hushållsinkomster under genomsnittliga nivåer

Följ länken nedan för att läsa mer.


Andra publikationer