Ägarlägenheter

Stockholmshems ägardirektiv för 2013-2015 innehöll ett uppdrag om att bygga ägarlägenheter. Ägarlägenheter kan dels vara en intäktskälla genom att påbyggnader görs i attraktiva innerstadslägen eller en metod att öka inslaget av ägande av bostäder i miljonprogramsområden. Men i realiteten tycks byggandet av ägarlägenheter vara problematiskt. Evidens fick i uppdrag att ta fram en strategi för Stockholmshem avseende ägarlägenheter. Är produktion av ägarlägenheter en bra metod för Stockholmshem för att ge fler möjlighet att äga sitt boende i miljonprogramsområden? Eller visar praktiken att ägarlägenheter är förenat med större risker än vad som motiveras av potentiella möjligheter?

Efter en inledande nulägesanalys och utredning av marknadsförutsättningar sammanställdes preliminära slutsatser som redovisades för Stockholmshem vid en gemensam workshop. Där adderades Stockholmshems interna villkor som ytterligare ett utvärderingskriterium. Hur påverkas t ex förvaltningen av att hyresrätter och ägandelägenheter blandas i samma byggnad?

Med utgångspunkt från diskussionen och slutsatser från workshopen utarbetades slutligen en rekommendation.


Relaterade uppdrag