Skiss Mariehäll

Under 2010 inledde Evidens en stadsutvecklingsprocess i Mariehäll/Ulvsunda (Bromma). Uppdragsgivaren ägde då 7 fastigheter i området med en sammanlagd byggnadsyta om ca 100 000 kvm. När uppdraget inleddes var vakanserna i området höga. Processen syftade till att i samarbete med uppdragsgivaren tydliggöra områdets utvecklingspotential och utreda vilka möjliga handlingsalternativ man stod inför. Målet var att på kort sikt minska vakanserna och att på längre sikt stärka områdets attraktivitet och generera högre fastighetsvärden.

Med utgångspunkt från uppdragsgivarens interna villkor och mål, rådande marknadsvillkor, en omfattande omvärldsanalys samt områdets fysiska förutsättningar togs en preliminär strategi fram. De ekonomiska villkoren klargjordes genom översiktliga kalkyler. Styrkor och svagheter prövades i en SWOT-analys. Processen resulterade i en strategi och handlingsplan med basen i väl definierade mål och fakta, kring förutsättningar och villkor för en framtida utveckling. Strategin innebar bl a en rekommendation om att frigöra kontorsfastigheternas mervärden genom omvandling till bostäder samt att utveckla området och möta omvandlingstrycket genom att omvandla lagerlokaler till butiks- och servicelokaler.

Som en direkt följd av stadsutvecklingsprocessen avyttrades under våren 2013 fastigheten Archimedes för omvandling till bostäder, vilket ligger helt i linje med den valda strategin.

Illustration: White Arkitekter


Relaterade uppdrag