Kantarellen Lidingö

På Lidingö pågår planering för utveckling av Högsätraområdet. Utvecklingen omfattar bland annat förtätning av bostäder, ökad trygghet samt utveckling av idrottsområdet och syftar till att skapa attraktivare stadsmiljöer och mötesplatser. Fastigheten Kantarellen 4, fd Lidingö sjukhem, ligger centralt i utvecklingsområdet. Byggnaden på omkring 40 000 kvm är ifrån 1960-talet och i stort behov av omfattande renovering/upprustning. Vakansen i byggnaden är hög och yteffektiviteten är låg. Evidens fick i uppdrag av Lidingö stad att ta fram en strategi för hur den samlade byggnationen och marken bäst skulle nyttjas.

Med utgångspunkt från Lidingö stads interna villkor och mål, rådande marknadsvillkor, en omfattande omvärldsanalys samt områdets fysiska förutsättningar togs tre preliminära utvecklingsscenarier fram. De ekonomiska villkoren för respektive scenario klargjordes genom översiktliga kalkyler. Styrkor och svagheter samt realistiska genomförandemöjligheter prövades i SWOT-analyser. Processen resulterade i en strategi och handlingsplan med basen i väl definierade mål och fakta kring förutsättningar och villkor för en framtida utveckling. Strategin innebar en rekommendation om rivning av delar av befintlig byggnad och nyproduktion av omsorgslokaler samt förtätning med bostäder.

Efter Evidens presentation för kommunstyrelsen fattades beslut om att arbeta vidare enligt rekommendationen.

Illustration: Lidingö stad


Relaterade uppdrag